Västistuga

Västistuga

En av de tre gamla byggnaderna i Kalvlund stod i det som nu är Västistugas trädgård, alldeles nere vid dagens vägkorsning. Västistuga används idag som fritidsboende, med tomt avstyckad från skog och åkrar.

Gårdens historia


Vem var Dordi?

I skifteshandlingarna 1779 anges som ägare till det som motsvarar Västistugas ägor dels Anders Andersson som var sonsons son till Jon & Gunilla, dels Enkan Dordi Olofsdotter. Dordi och hennes man Olof Andersson var bosatta på Liden, Eketegens hemman, Vårviks socken. Hon finns ej att återfinna i Blomskogs husförhörslängder så hon var inte bosatt i Kalvlund. Kan hon vara moder till Petter Olsson som flyttar hit 1815 ? Det stämmer såtillvida att Petters mor var änka 1777.  Hur hade hon i så fall kommit att äga mark i Kalvlund ? Var hon en okänd dotter till Olof Jonsson ?


Marit, änka efter Anders

Efter att Anders Andersson dött 1789 bor hans hustru Marit kvar med sönerna Jonas och Olof. 1809 dör Jonas.  1812 gifter sig Olof med Anna Maria Brask, syster till Daniel Brask i Östistuga. I husförhörslängden 1810-16 står: "Br Änk Maret Olsdotter på (svårläst) försörjning för Son Olof." Även Olof, Anna Maria och deras dotter Sara Merta är upptagna i den husförhörslängden och således boende i Kalvlund.


1802 ägs Västistugas marker av tre personer

Byggnaden och dess marker ägs vid skiftet 1802 dels samägt av Jonas och Olof Andersson, och dels av Petter Olsson i Hälgelund. Jonas och Olof har ärvt sin del av sin far Anders som var sonson till Jon och Gunilla. Petter Olsson har sannolikt ärvt eller köpt sin del av änkan Dordi och hennes meddelägare.


Petter Olsson och Ingegerd Jonasdotter

Petter Olsson är född 1770, och var gift med Ingegerd Jonasdotter, född 1779 i Vårviks socken. 1802 står Petter som ägare till 2/45-delar av Ekenäs (Kalvlund). Han har även ägor i Sundsbyn (Helgelund) och i Söpplanda (Gårdsnäs) och var Ordningsman i Blomskog socken.

Petter och Ingegerd är bosatta i Helgelund 1807 när dottern Anna Maria föds.


1815 byter Petter till sig mark i Ekenäs

1815 byter Petter Olsson till sig 4/45-delar av Ekenäs, mot 1/19-del av Sundsbyn (troligen Helgelund) med Olof Andersson. Petter Olsson med familj flyttar då hit från Helgelund. Änkan Marit flyttar då sannolikt till sonen Olof i Rösstegen. 


Anna Maria gifter sig med Olof Segolsson

Petter och Ingegerds dotter Anna Maria gifter sig med Olof Segolsson, född 1809 i Östra Trättlanda. Vid storskiftet 1825 ägde Olof 5/48-delar av Östra Trättlanda, tillsammans med brodern Johannes. Enligt husförhörslängden 1836 brukade Olof och Johannes 5/48-delar av Östra Trättlanda.


Styvfar flyttar in

1827 flyttar Petters styvfar hit från Wamberviken i Wårvik. Han hette Thol Andersson och var broder till Anna Andersdotter som var gift med Börje Jonsson i Kalvlund. Thol dör 1836.


1845 byggs nuvarande Västistuga

Nuvarande hus byggs 1845 av Olof Segolsson, detta enligt inskriptioner över köksdörren.

Men det finns inget som tyder på att Olof och Anna Maria nånsin bodde i Västistuga.

Skriver Olof Segolsson in sina initialer ovanför köksdörren endast för att markera att det är han som uppfört byggnaden? Gården ägs 1845 av Olofs svärfar Petter som tillsammans med hustrun Ingegjerd och barnen är de som är upptagna som boende där.

Petter Olsson är 75 år när nya Västistuga byggs. Osannolikt att nya stugan byggs för hans egen del. Hade Olof med familj tänkt flytta dit ? 


En fosterdotter flyttar in

1846 flyttar Anna Lisa Andersdotter in från Mossviken, Vårvik och anges som fosterdotter. Hon är då 12 år gammal och sett till hennes unga ålder är hon sannolikt föräldralös. Hon anges i senare husförhörslängder som piga och blir kvar länge i Västistuga. 1866 gifter hon sig med drängen Andreas Andersson som därefter anges vara Arrendator. 


1853 Laga skifte och giftemål

Vid Laga skifte 1853 står fortfarande Petter Olsson som ägare. Samma år gifter sig äldste sonen Petter Pettersson med Anna Maria Segolsdotter som blivit änka 1851 efter Göran Brask i granngården Östistuga. I Blomskogs vigselbok står det: "Petter Olssons i Ekenäs muntliga samtycke och bifall till sonens äktenskap. Närvarande å Enkans vägnar nämndem Jon Segolsson i Näresbyn. Vigselbevis 29/10 53 Vigde 4/11 53"

Av allt att döma flyttar Petter in hos Anna Maria som bor kvar i Östistuga. Hon har tre omyndiga barn varav yngsta är dottern Sara Lisa, 9 år gammal vid moderns omgifte.


Petter Olsson dör

1864 dör Petter Olsson. Sonen Petter med hustru Anna Maria Segolsdotter anges som boende. Petter Olssons fosterdotter Anna Lisa och drängen Andreas Andersson flyttas i husförhörslängden från Petter Olssons sterbhus till Petter Pettersson och Anna Marias hushåll 1866 gifter sig Anna Lisa och Andreas. De stannar kvar i Västistuga efter giftemålet. Andreas status ändras från Dräng till Arrendator. Det är tänkbart att de bodde i den gamla enkammarsstugan och att Petter och Anna Maria bodde i det relativt nybyggda huset, dvs nuvarande byggnaden.

Petter Peterssons styfdotter Pigan Sara Lisa Brask anges som inflyttad 1867.


1868 Laga skifte efter Petters död

1868, fyra år efter Petter Olssons död, görs ett Laga skifte av 2/15 mantal  av hemmanet Ekenäs, tomten Kalvlund. Detta avser hela Västistugas marker och hälften av det som senare blir gården Höglund. På skifteskartan finns det två hus på Västistugas tomt; den gamla stugan nere vid vägkorsningen samt nuvarande hus.


Två av Petter Olssons barn tar över egendomen

De båda parterna i skiftet var Petter Olssons barn: Petter Pettersson och änkan Lisa Pettersdotter. Dessa hade sannolikt köpt ut övriga syskon efter faderns död och sedan samägt egendomen fram till detta skifte upprättades. 


Enkan Lisa Pettersson har rätt till gamla tomten

Petter Olssons dotter Lisa var gift i Mossviken, Vårvik, står som Enkan Lisa Pettersson i skifteshandlingarna. Sonen Petter, gift med Anna Maria Segolsdotter i hennes andra gifte.


Enligt skiftet ska änkan Lisa Pettersdotter ha rätt till "qvarboende å gamla tomten". Det finns också en bilaga över vilka byggnader Petter Pettersson ska "utflytta till norra gärdet" : en stuga, ett fähus, ett stall, en gammal lada, ett svinhus och att detta ska vara gjort inom två år från 1 januari 1868.

Det märkliga är att Lisa bor ju i Mossviken, Vårvik. Varför ska hon ha rätt att bo kvar men brodern Petter ska flytta?

I själva verket genomförs aldrig dessa flyttar. Petter tycks ha tagit över (köp?) systern Lisas del av Västistuga. Det han själv tilldelades i skiftet säljer han till E A Pettersson och detta kommer att bilda gården Höglund.


Ny familj i Västistuga

Karolina föds 1846 i Östra Trättlanda, dotter till Olof Segolsson och Anna Maria. Karolina är systerdotter till Petter Pettersson. Hon gifter sig med Nils Andersson, son till riksdagsman Anders Jonsson. Karolina och Nils bor först i Sundsbyn där dottern Anna Maria föds 1870. Nästa dotter, Alma Christina, föds 1872 i Kalvlund. Utifrån detta förstår vi att Karolina och Nils har flyttat till Västistuga, Kalvlund, cirka 1871. Karolina kommer att bo i Västistuga i nästan 60 år.


Ny lagård men ohyfsat hus

I ett brev daterat den 2:e december  1872 skriver Nils till sin broder Jordan att: idag flyttat kräaturen till nya lagården. I samma brev skriver han även: Blir vintern kall kommer jag, hon (hustrun Karolina) och de små nära om ikke fullkomligt frysa till döds uti vårt ohyfsade boningshus.


1873 bildas gården Höglund

1873 görs en hemmansklyvning mellan Petter Pettersson och E A Pettersson, där en del av Västistuga avskiljs och bildar gården Höglund genom sammanslagning med E A's hustru Sara Lisas arvedel av Östistuga. I skifteshandlingarna uppges fortfarande Petter Pettersson som ägare men sannolikt har han därefter sålt Västistuga till Nils och Karolina.


Olof Segolsson bor tidvis i Västistuga?

Olof Segolsson och hans hustru Anna Maria flyttar 1880 från Trättlanda till sin dotter och hennes make i Gårdsnäs, Söpplanda. Anna Maria dör året därpå, 1881. Olof dör 1891 och är då blind. Georg Brask berättade att han som barn hörde talas om "den blinde gubben i Västistuga" vilket med största säkerhet avsåg Olof Segolsson, som var Karolinas morfar. Detta skulle betyda att Olof bott en tid i Västistuga, huset han byggt. Det finns dock inga såna noteringar i husförhörslängderna.


Karolina i Västistuga

1882 dör Nils Andersson av slag under dans på Verket i Sundsbyn. Karolina var då gravid och en son föds två månader efter faderns hastiga bortgång. Sonen döps till Nils. 

Karolina är nu ensam med 5 barn (en dotter har dött redan 1876, 2 år gammal) . Nils broder Janne Andersson arbetade på gården som dräng och stannade kvar några år efter Nils hade dött.

Karolina hade flera drängar varav den siste var Erland. Barnen växte upp och flyttade hemifrån. De sista åren bode Karolina ensam i Västistuga


Efter Karolina

Karolina dör 1929. Egendomen förvärvas av hennes måg Karl Abrahamsson, Högen, Helgelund. Ärvs sedan av hans son Pontus Carlsson. Arrenderas ut i perioder, bl.a. enl Bertil Moo:"Anders Olsson Sö i stuga Ekenäs. Bor en tid i Kalvlund" (Lars Brask: avser rimligtvis Västistuga).

Under beredskapsåren inkvarterades luftbevakningssoldater i Västistuga. De hade sin postering i luftbevakningstornet på Ärtekleven, norr om Häljelund.

Västistuga står mestadels tomt under 1950- och 60-talet, används sedan 1970-talet som fritidshus. Hus med tomt avstyckat 2008. Används som fritidshus.


Västistuga, ca 1950, med den stora lönnen som fälldes på 1990-talet

Västistuga, i nutid.

T.v. Karolina i köket i Västistuga, cirka år 1900.

T. h. Nils Andersson i Västistuga, gift med Karolina och bror till Lisa i Östistuga och Albertina på Del.

Västistuga cirka 1920. På trappen står Karolina.