Handel i Västistuga


Handel i Västistuga


I Blomskog Sockennämnd avhandlades 1853 ärendet kring den Handel som då hade öppnat i Västistuga, Kalvlund:

Nedan följer en avskrift av Sockenstämmo-protokollet.


Protokol hållit vid Sockenstämmans sammanträde uti Blomskogs kyrka den 16 Maj 1853


§1

Närvarande ledamöter

Sander Danielsson i Hälgelund

Jonas Jordan Mossbärg i Töresbyn

Jordan Mossberg i Östra Trättlanda

Anders Nilsson i Söplanda

Anders Karlsson i Vik

Nils Nilsson i Bustelunda


§2

Sedan undertecknad ordförande uti Sockennämnden från brucksförvaltaren L. Törnborg på Gustafsfors hade emottagit anmälan därom att en handel hade blifvit öppnad hos Petter Olofsson i Kalflund hade Sockennämnden till idag blifvit kallade för att angående rättigheter nu till denna handelsrörelse rådas och beslutas. Närvarande Handlanden J.J. Svensson förevisade ett Konungens Befallningshavande i Wermlandes utslag hvari närvarande Handlande blifvit beviljad rättighet att från hemmanet Blomma förflytta sina därstädes ägande Handels Rättigheter vilket redan förliden gårdag blivit församlingen delgifven med besvärshänvisning. På därefter framställd fråga huruvida över den tillåtna flyttningen av i frågavarande Handels rättigheter å vederbörlig ort besvär skulle anföras yttrande såväl Sockennämndens närvarande ledamöter som även de vid detta sammanträde talrikt församlade övriga sockenbor att de fullkomligt voro övertygade att den ifråga varande flyttningen vore för ordning och skick

i högsta motto skadlig såsom all handel av spirituosa drycker såväl i större som mindre partier hålles till handa varefter det beslut fattades att besvär skulle anföras till vars fullföljande Sockennämnden anmodade Brucksförvaltaren Törnborg såsom ledare samt Sander Danielsson i Helgelund och undertecknad ordförande.


Vad är en lanthandel?

Från början betydde ordet bara att handel bedrevs utanför stadens gränser.Fram till 1846 var handelsbodar på landet förbjudna. Men detta år blev det tillåtet att öppna en handelsbod, om den låg minst 3 mil från stadsgränsen. När lanthandel blev tillåtet visade det sig att det fanns ett uppdämt behov. När man 1847 för första gången räknade antalet lanthandlare fanns 960 stycken runt om i Sverige. Källa: www.handelnshistoria.se

 

1853 ägs gården Västistuga sedan länge av Petter Olsson. Nuvarande stuga hade byggts några år tidigare, 1845.

På gården fanns således två boningshus. Petter är änkling men två söner och en fosterdotter bor med honom på gården (se även Tidslinje).


Handlanden J.J. Svensson som enligt protokollet har öppnat handel hos Petter Olofsson i Kalflund, hade 1851 fått tillstånd att öppna handel i Blomma. Denna har han alltså fått tillstånd av Wermlands (tingsrätt?) att flytta.

Gustavsfors bruk hade egen Brukshandel och ville troligen inte ha någon konkurrens på så nära håll som i Kalvlund. Vid den här tiden fanns i Blomskog endast lanthandel i Blomma och Näresbyn. 1861 nekas även Kleberg och Andersson att öppna handel i Sundsbyn (troligen Nygård).

Spritförsäljningen kontrollerades endast genom Sockennämndes beslut om tillstånd för handel. Något år senare, 1855 reglerades handeln med alkohol och 1860 förbjöds husbehovsbränningen. Men när Svensson flyttar sin lanthandel till Västistuga, Kalvlund var spritförsäljningen tillåten och säkerligen en viktig del av affärsrörelsen.


I Sockenstämmans yttrande hänvisas inte bara till ledamöternas uppfattning utan även till de "talrikt församlade övriga sockenbor" , men nämner inte Bruksförvaltaren annat än att han samt Sander i Helgelund anmodas anföra besvär mot Svenssons öppnande av handel i Kalflund.


När detta skrivs (20150201) har jag inte hittat dokument som förtäljer om något besvär lämnades in och hur processen fortlöpte. Kanske fann Svensson för gott att självmant flytta sin lanthandel tillbaka till Blomma.. 


En annan obesvarad fråga är också i vilket av de båda husen, det gamla eller det nya (nuvarande) som handeln fanns ?


Stort TACK till Stig Blom för hjälp att tolka det något svårlästa protokollet samt upplysningar om lanthandlar i Blomskog.