Gårdarna i Kalvlund

Gårdarna i Kalvlund

Östistuga, Västistuga, Del, Höglund & Styggemyren

Gårdarna i Kalvlund tillhör Ekenäs hemman, i Blomskog socken. De uppodlades och bebyggdes i mitten av 1600-talet.

Den tidigaste kartan över hemmanet Ekenäs är från 1643 och visar bebyggelse och uppodlad mark på Stora Ekenäs. Men ingenting i Kalvlund.

Mantalslängden för år 1646 saknar uppgift om Ekenäs, på dess plats står det istället: Kalfirlund och Peer med hustru. Detta är då första gången Kalvlund nämns i en skrifltig källa.

Första uppodlingen av Kalvlund kan vi därför tämligen säkert bestämma till 1644-46. Peer finns med i mantalslängden även 1645 och han var sannolikt Renholts landbo. En landbo ägde inte själv marken han brukade utan betalade en avgift/ränta till ägaren av marken. 


Jon Andersson var landbo på Ekenäs hemman, han återfinns i mantalslängderna 1647-59 (1660 saknas). 1688 blir Jon Anderssons arvingar ägare till hela Ekenäs hemman.

Samma år är nästa gång vi har en skriftlig källa som anger Kalvlund. I kyrkoböckerna står att 1688 är Jon och Gunillas son Oluf Jonsson i Kalflund fadder vid tre olika dop.


Den tidigaste kända karta som visar bebyggelse i Kalvlund är från 1779. Då låg byggnaderna i Kalvlund vid landsvägskorsningen.

Här bor då:

 • Anders Andersson och änkan Dordi Olofsdotter
 • Börje Jonsson
 • Segol Jonsson


Anders Andersson var sonsons son till Jon och Gunilla. Börje och Segol Jonsöner var bröder, och även de sonsons söner till Jon och Gunilla, således kusiner med Anders.

 

Anders, Börje och Segol är stamfäderna till det som blev dagens gårdar i Kalvlund, enligt följande:

 • Anders - Västistuga
 • Börje - Östistuga och Höglund
 • Segol - Del

 

Skogsmarken på Ekenäs var inte skiftad 1779. Storskiftet avsåg inägorna, det vill säga åker och äng och samägd mark, t.ex. sandtag och lerhålor. Vid denna tid ägde Anders tillsammans med änkan Dordi hälften av marken i Kalvlund, vilket var 2/15, och bröderna Börje och Segol ägde den andra hälften. Gränsen mellan dessa två delar motsvarar nästan exakt den som än idag gäller mellan Västistuga och Östistuga.


Husen på 1700-talets slut

Enligt Georg Brask, uppvuxen i Östistuga, ska grunden finnas kvar till ett av de gamla husen vid landsvägskorsningen i Kalvlund och detta skulle ha varit Börje Jonssons hus. Platsen skulle vara söder om landsvägen, och på östra sidan om skogsvägen som går söderut. Fyra stenar som ligger i en mindre fyrkant skulle möjligen kunna vara hörnstenarna efter huset. I närheten ska det finnas slaggsten i marken vilket Georg menade varit platsen för Börjes smedja.


De andra två husen låg på hörnet mot landsvägskorsningen i nuvarande Västistugas trädgård och i motsvarande hörn på åkern mellan landvägen och vägen till Eketegen.

 

Kartan från 1779 som utgör underlaget för den slutliga och mer bearbetade och färglagda kartan, visar fem byggnader i Kalvlund mot bara tre på den slutgiltiga kartan. Skillnaden kan bero på att det var tre gårdar men fem hus. Dessa två "okända" hus står enligt kartan norr om de övriga tre husen, det ena ungefär där vägen idag går upp till Höglund och det andra mittemot, där Västistugas lagård står idag. Med andra ord på Anders och änkan Dordis mark, motsvarande Västistuga. Det kan ha varit så att Anders, Börje och Segol bodde i de tre sedan tidigare kända husen och att änkan Dordi och hennes meddelägare bodde i de två andra husen.


På 1800-talet byggs dagens Kalvlund

1802 finns följande delägare i Kalvlund :

 • Daniel Brask, gift med Catharina från Kalvlund, dotter till Börje (nämnd ovan).
 • Jonas och Olof Andersson, söner till Anders (nämnd ovan). Jonas dör 1809. Olof gifter sig med Anna Maja Brask (syster till Daniel ovan) och de bosätter sig i Röstegen.
 • Petter Olsson som vid den här tiden var bosatt i Helgelund (se vidare under Västistuga).
 • Nils Segolsson, son till Segol (nämnd ovan), och kusin med Catharina från Kalvlund (nämnd ovan).
 • Per Torpengren, gift med Anna Segolsdotter från Kalvlund, dotter till Segol (nämnd ovan).

 

Kartan från 1802 visar att det då finns en stuga på Del. Föregångaren till stugan som finns idag har följaktligen byggts mellan 1779 och 1802. Där bor år 1802 Per Torpengren och hans hustru Anna. I de tre husen vid landsvägskorsningen bor Daniel Brask, Jonas och Olof Andersson, och Nils Segolsson.

                                         

Åren 1804-1805 bygger Daniel Brask och hans hustru Catharina Börjesdotter ett nytt hus några hundra meter längre österut. Detta hus, "Östistuga", är idag Kalvlunds äldsta byggnad.


Under 1800-talet byggdes ytterligare nya hus i Kalvlund, och de gamla husen nere vid landsvägs-korsningen försvann allteftersom. Dessutom fanns bebyggelse på Styggemyren "Myra" under 1900-talets första hälft.


Klicka för att se kartbilden större.

Östistuga, Kalvlund, fotad cirka 1920, på glasplåt.