Tidslinje

Kalvlund.se 

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Tidslinje för Kalvlund ca 1600 - nutid

4/15 av Kronoskattehemmanet Ekenäs, Blomskogs socken, Nordmarks härad, Värmland.


Tidslinjen är ett försök att ge en överskådlig bild över vem som bodde var i Kalvlund och även i förhållande till annat som hände under deras livstid.


Från och med 1771 redovisas familjerna per gård ur Husförhörslängderna. Dessa skrevs i 5-års-perioder varför detta också är intervallet i tidslinjen.

I tidslinjen anges Man och Hustru med namn, dock inte alla deras barn. Med så många barn och redovisat i 5-års-perioder skulle det bli väldigt många upprepningar vilket i sin tur skulle minska överskådligheten.


Pigor och drängar har inte angetts konsekvent utan enbart i vissa fall där det funnits kuriosa uppgifter eller de gånger då t.ex. en piga gift sig med en son på gården.

Alla pigor och drängar finns dock i Husförhörslängderna och man kan generellt säga att man oftast hade två pigor och en dräng i Västistuga och Östistuga. På Del oftast en piga.

Mot slutet av 1800-talet var det bara Västistuga som hade dräng, Karolina var ju ensam med barnen.

Att ta hand om föräldralösa barn och/eller inhyses pigor var också relativt vanligt, givetvis mot ersättning av socknen.


För att öppna tidslinjen, klicka här:  Kalvlund Tidslinje

I webläsare Google Chrome kan en del formateringar försvinna, för Tidslinjen rekommenderas Explorer eller Firefox.


Nedan ett exempel från källmaterialet.

Husförhörslängden 1817-22

I husförhörslängderna skrivs Kalvlund på många olika sätt, den gamla stavningen var ju Kalflund men det  förekommer varianter som Kalvelunda och som i det här fallet Karlund.

Pga dålig upplösning av helsidesbilder hos Arkiv Digital består nedan av flera sammanfogade bilder, därav ojämnheterna i kanterna.

I originalet är Daniel Nilsson Brask och Pär Torpengrens hushåll på ena sidan, följt av Peter Olssons på nästa.


En smula anmärkningsvärt är att den mest läskunniga i Kalvlund vid denna tid, var en kvinna;  Anna Segolsdotter på Del.

Hon var den enda som fick fullt kryss på Läskunnighet vid sidan av katekesen. (Läser i bok avsåg lilla katekesen och många gånger handlade det mer om att lära sig den utantill än att i själva verket kunna läsa).


Karta med gårdsnamn i Kalvlund, Häljelund och angränsande del av Vammerviken.

Tom länk

dkjaf jsd fkasjd fkjs dfalösjd fölkasj dflaskj dföasfjdsöl fkaösldkf'

öjasd köfljsad fölkasdfölkjd öaföls flk öla löjd fö dajd följdfösdj ö

© Copyright 2012. All Rights Reserved.