Blomskog

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Socknen Blomskog, Nordmarks härad, i sydvästra Värmland.

Nordmarken och Blomskog i äldre handlingar :

Häradet Nordmarken omnämns i ett brev av Magnus Ladulås, 3 Maj 1287 ;

"Sundal, Nordal, Ordhenæ, Wæboahæred, Thyssi, Nordmarchæ och ej flera härad i Wermland"

  • Lignell :

Markerna kallades landet på båda sidor om den af ålder på samma ställen som ännu i dag varande riksgränsen från Idefjorden till trakten af Eda i Wermland, ehuru största delen af Markerna låg inom Svenska området. Deraf har man ännu qvar i Norge namnen Iddemarker, Aremark, Ödemark efter gränsen mot Bohuslän, Dal och Wermland; i Sverige, näst intill de Norrska Markerna, på Dal namnen Ärtemark, Hedemarken, Klefmarken , Räfmarken, Bomarken, Nössemarken, och i Wermland namnen Nordmarken, Töksmark, Strömsmark, Skillingemark. Inbyggarne i dessa skogsbygder kallades Markmän. År 1546, då Botvid Larsson (Ankar) förlänades vissa kronans räntor af Nordmarken, säges detta härad vara "liggande på Dal", hvilken ort, jemte Nordmarken, utgjorde ett län eller fögderi. Efter Botvid Larssons tid fördes Nordmarken till Wermland.

 

  • Blomskog omnämnes i en räfstetingsdom i Lödöse 1396.

  • Vid reformationstiden var Blomskog moderförsamling i ett pastorat med annexförsamlingarna Silbodal, Trankil, Torrskog och Vårvik, de båda sistnämnda belägna i Dalsland.

Detta framgår även av handlingarna rörande den sk Klocksskatten som Gustav Vasa införde för att betala skulden till Lubeck.

I kammarkollegiets arkiv över stiftets kyrko- och prästgods finns nedan register från 1540, även återgivet av Lignell :

Thetta eer Registerid aff presternes och Kyrkiorness påå Daall. Blomskogs kyrkies vpbörd.

Peder y Eedh penninga 1 mark, gengerd 1/2 mark, daxwerke 3.

Olaff y Litlebwda peninga 1/2 mark, gengerd 1/2 mark, daxwerke 3.

Jt. en tompt leyer presten aff kyrkione hether Gatan skyllar 1/2 mark.

Jt. en tompt ligger wnder Ness hether Lyckia skyllar 2 hwita.

Jt. en tomptastadh ligger wnder Wick skyllar 2 gråskin.

Jt. en tomptaastadh ligger wnder Nerisbyn kallas Bierwlsrwdh skyllar 2 gråskin.

Även om stavningen skiljer sig känner vi igen namnen Ed, Lilla Boda, Gatan, Näs, Lyckan, Vik, Näresbyn.

Nedan bild är en del av Carta Marina, den första någorlunda korrekta kartan över Nordens länder.

Tryckt 1539 efter tolv års arbete av Olaus Magnus.

Mitt i bilden finner vi Blamscog.

De två närmaste, ej namngivna kyrkorna, väster och norr om Blomskog är sannolikt Torrskog och Trankil.

Däremot saknas Sillbodal och Vårvik på kartan.

 

Den stora sjön i sydost med två skepp på, är Vänern, här kallad Lagvs Vener.

Akershus i väster är idag Oslo. Tigvalla i öster är dagens Karlstad.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

Bildbanken är avsedd att hantera kommunens innehav av gamla och nya bilder både för internt bruk och för publicering på Internet. Bilderna är sökbara på kategorier, fotografer samt genom fritextsökning.

/Årjängs folkbibliotek

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register, t ex Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet.

Samlingssida för Hembygdsföreningen, Röda Kors-föreningen, Amerikabrevet, Idrottsföreningen och Folkets hus-föreningen.