Gårdarna i Kalvlund

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Gårdarna i Kalvlund

4/15 av Kronoskattehemmanet Ekenäs, Blomskogs socken, Nordmarks härad, Värmland.

 

Kalvlunds tidigaste historia, innan dagens byggnader fanns.

Den tidigaste kartan över hemmanet Ekenäs är från 1643 och visar bebyggelse och uppodlad mark på Stora Ekenäs och i Röstegen.

Men inte i Kalvlund.

 

Jon Andersson och hans hustru Gunilla bodde i Ekenäs vid denna tid men vi vet inte exakt var.

När det står Ekenäs i äldre handlingar avser detta hela hemmanet Ekenäs. Det vi idag kallar Ekenäs var förr gården Stora Ekenäs.

 

Jon byter 1686 till sig hela Ekenäs hemman som senare kommer att delas upp mellan hans barn.

Daniel Segolsson Ekerot, sonson till Jon och Gunilla är den förste som anges vara född i Kalvlund.

Han föds 1689 vilket indikerar att Kalvlund uppodlats och bebyggts någon gång mellan 1643 och 1689.

Tidigaste kända karta som visar bebyggelse i Kalvlund är från 1779. Då låg byggnaderna i Kalvlund vid landsvägskorsningen.

Här bor då följande :

 • Anders Andersson och änkan Dordi Olofsdotter med meddelägare.
 • Börje Jonsson
 • Segol Jonsson

Anders Andersson var sonsons son till Jon & Gunilla.

Börge och Segol Jonsöner var bröder, och även de sonsons söner till Jon & Gunilla, således kusiner med Anders ovan.

 

Anders, Börje och Segol är stamfäderna till det som blev dagens gårdar i Kalvlund:

 • Anders - Västistuga
 • Börje - Östistuga och Höglund
 • Segol - Del

Skogsmarken på Ekenäs var inte skiftad 1779. Storskiftet avsåg inägorna, dvs åker och äng och samägd mark, t.ex. sandtag och lerhålor.

Vid denna tid ägde Anders tillsammans med änkan Dordi hälften av marken i Kalvlund, dvs 2/15 , och bröderna Börje och Segol ägde den andra hälften. Gränsen mellan dessa två delar motsvarar nästan exakt den som än idag gäller mellan Västistuga och Östistuga.

 

Enligt Georg Brask ska grunden finnas kvar till ett av de gamla husen vid landsvägskorsningen och att detta skulle ha varit Börje Jonssons hus. Platsen skulle vara söder om landsvägen, och på östra sidan om skogsvägen som går söderut. Fyra stenar som

ligger i en mindre fyrkant skulle möjligen kunna vara hörnstenarna efter huset. I närheten ska det finnas slaggsten i marken vilket

Georg ansåg vara platsen för Börjes smedja.

De andra två husen låg på hörnet mot landsvägskorsningen i nuvarande Västistugas trädgård och i motsvarande hörn på åkern

mellan landvägen och vägen till Vammerviken.

 

Kartan från 1779 som utgör underlaget för den slutliga och mer bearbetade och färglagda kartan, visar fem byggnader i Kalvlund

mot bara tre på den slutgiltiga kartan. Skillnaden kan bero på att det var tre gårdar men fem hus.

Dessa två "okända" hus står enligt kartan norr om de övriga tre husen, det ena ungefär där vägen idag går upp till Höglund och

det andra mittemot, där Västistugas lagård står idag. Med andra ord på Anders och änkan Dordis mark, motsvarande Västistuga.

Kan ha varit så att Anders, Börje och Segol bodde i de tre sedan tidigare kända husen och att änkan Dordi och hennes meddelägare

bor i de två andra husen?

1802 finns följande delägare i Kalvlund :

 • Daniel Brask, gift med Catharina från Kalvlund, dotter till Börje ovan nämnd.
 • Jonas och Olof Andersson, söner till Anders ovan nämnd. Jonas dör 1809 men Olof gifter sig med Anna Maja Brask (syster till Daniel ovan) och de bosätter sig i Röstegen.
 • Petter Olsson som vid den här tiden var bosatt i Helgelund, se vidare under Västistuga nedan.
 • Nils Segolsson, son till Segol, se 1779 ovan och kusin med Catharina ovan nämnd.
 • Per Torpengren, gift med Anna Segolsdotter från Kalvlund, dotter till Segol ovan nämnd.

Kartan från 1802 visar att det då finns en stuga på Del. Föregångaren till stugan som finns idag har följaktligen byggts mellan

1779 och 1802. Där bor år 1802 Per Torpengren och hans hustru Anna.

 

I de tre husen vid landsvägskorsningen bor 1. Daniel Brask, 2. Jonas och Olof Andersson och 3. Nils Segolsson.

Åren 1804-05 bygger Daniel Brask och hans hustru Catharina Börjesdotter ett nytt hus några hundra meter längre österut.

Detta hus, "Östistuga" är idag Kalvlunds äldsta byggnad.

 

Under 1800-talet byggdes ytterligare nya hus i Kalvlund och de gamla husen nere vid landsvägs-korsningen försvann allteftersom.

 

Dessutom fanns bebyggelse på Styggemyren "Myra" under 1900-talets första hälft.

 

 

 

Karta med gårdsnamn i Kalvlund, Häljelund och angränsande del av Vammerviken.

Kalvlunds grannar- Ej publicerad

Gustavsfors, Vammerviken och Häljelund

© Copyright 2012. All Rights Reserved.